Karty Charaterystki

podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dn. 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Karty Charakterystyki produktu HERMON®-I

Do poprawnego przeglądania dokumentów wymagany jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.