Odsalanie, odgrzybianie, osuszanie, hydrofobizacja

600

TECHNOLOGIA HERMON™

Technologia służąca osuszaniu, odgrzybianiu, odsalaniu i hydrofobizacji murów, konstrukcji betonowych i żelbetowych w oparciu o czteroskładnikowy system Hermon™

HERMON™ nowa nieinwazyjna i ekologiczna technologia do osuszania, odgrzybiania, odsalania i hydrofobizacji murów ceglanych, betonu i żelbetonu.

HERMON™ to nowatorska technologia pozwalająca na skuteczne i trwałe rozwiązanie problemu wilgoci w murach ceglanych, konstrukcjach betonowych i żelbetowych.

HERMON™ pozwala zastąpić dotychczas stosowane metody bez ingerencji mechanicznej w konstrukcję budynku.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGII.

Właściwości technologii:

 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń
 • prace wykonywane są bez mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru, posadzki i stropy
 • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi [ ATEST HIGIENICZNY – HK/B/1343/01/2015 ]
 • brak agresywnego oddziaływania na środowisko [ ATEST HIGIENICZNY – HK/B/1343/01/2015 ]

* prace mogą być wykonywane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku

SPOSÓB DZIAŁANIA – przyczyny korozji

Budynki podczas użytkowania podlegają działaniu wielu niekorzystnym czynnikom. Jednym z najczęściej występujących zagrożeń jest woda.[awarie instalacji wod.–kan., uszkodzenia izolacji pionowej i poziomej lub jej brak.]

W wilgotnym murze zachodzą degradujące procesy prze rozwój mikroflory i fauny, korozję muru – wykwity solne, pękanie materiału

ceramicznego, zapach stęchlizny. W budynkach zamieszkałych są powodem alergii i chorób układu oddechowego i kostnego.

SPOSOBY NAPRAWY.

Istnieje wiele alternatywnych metod hamowania i likwidowania szkodliwych procesów, powodowanych przez kapilarne podciąganie wody. Wszystkie dotychczasowe metody wiązały się z ingerencją mechaniczną w strukturę budynku, czy to podcinaniem lub nawiertami. Ponadto z użyciem preparatów odgrzybiających i odrębnie na zablokowanie kapilarnego podciągania wody. Powierzchniowo musiały być użyte tynki renowacyjne .

Brak było dotychczas prostej i skutecznej technologii pozwalającej jednocześnie osuszyć, odgrzybić. odsolić i zhydrofobizować mokre mury i konstrukcje betonowe.

Wszystkie te zalety spełnia technologia HERMON™ pozwalając na ominięcie pracochłonnych i uciążliwych czynności.

Wielokrotne powierzchniowe aplikacje preparatu HERMON™ usuwają z mokrych i skorodowanych murów mikroflorę i faunę oraz nadmiar wody. HERMON™ trwale hamuje kapilarne podciąganie wody, poprzez zamianę kapilar w naczynia włosowate.

Charakterystyka produktu

 • preparat czteroczęściowy
 • środek ekologiczny, nietoksyczny
 • nie zawiera środków rakotwórczych
 • do wykonywania prac nie potrzeba specjalnych środków ochrony osobistej

Pomieszczenia w których stosowano HERMON™ mogą być użytkowane po zakończeniu prac bez żadnych okresów karencji.

SPOSÓB UŻYCIA. MECHANIZM DZIAŁANIA

HERMON™ aplikujemy na obrabiane powierzchnie wielokrotnie, w kolejności i ilości określonej w szczegółowej technologii.

W mechanizmie działania HERMONA™ wyróżniamy następujące fazy.

Faza I – HERMON™ – 1

nałożony na powierzchnię muru HERMON™ 1, wnika w jego głąb. Zmineralizowana zastaje napotkana mikroflora, do budowy nowych ziaren, powoduje to zmniejszenie pustych przestrzeni pomiędzy ziarnami, wzrost ciśnienia i w efekcie wypieranie wody. Wraz z wodą usuwane są sole i inne produkty powodujące korozję muru.

Faza II – HERMON™ – 2

W tej fazie następuje wstępne spowolnienie reakcji wywołanych w fazie I w celu niedopuszczenia do blokowania przepływu  na granicy styku ziaren. W ten sposób powstają warunki powodujące samoistne usunięcie ewentualnych zastoin wodnych z głębi muru.

Faza III – HERMON™ – 3

Ma na celu dalsze obniżenie prędkości reakcji i ustabilizowanie jej na bezpiecznym poziomie. Zachodzi dalszy, bardzo powolny rozrost ziaren, połączony z efektem przekształcania kapilar w naczynia włosowate. Przy zastosowaniu dawki przewidzianej technologią reakcja przebiega od powierzchni obrabianej na wskroś muru do czasu jej całkowitego zakończenia.

Faza IV – HERMON™ – 4

Po przerwie technologicznej i uzyskaniu właściwych parametrów aplikujemy w dawce przewidzianej technologią dla obrabianego muru HERMON™ – 4, który zamyka kapilary i naczynia włosowate i odcina drogę penetracji dla wody do lica obrabianego muru. Efekt usuwania wilgoci i odgrzybiania rozpoczyna się od nałożenia pierwszej warstwy HERMON™-1,efekt impregnacji i wzmocnienia uzyskujemy po 4 – 6 tygodniach od nałożenia – HERMON™ – 4

]

KOMENTARZ DO RYSUNKÓW

KOMENTARZ DO RYSUNKÓW

Działanie. Woda zawarta w murze jest naturalnym nośnikiem środka HERMON® (im bardziej wilgotny mur tym bardziej widoczne efekty działania środka). (rys.1)

Faza I etap I Nałożony na powierzchnię muru środek wnika w jego głąb, wykorzystując naturalne kapilary. W trakcie wnikania mineralizuje napotkaną mikroflorę i mikrofaunę. (rys.2)

etap II Zmineralizowane pozostałości masy biologicznej i części stymulatorów korozji wykorzystywane są w tej fazie do tworzenia nowych ziaren muru i odbudowy, oraz rozrostu starych ziaren muru pozbawionych stymulatorów korozji. (rys.3)

etap III Powoduje to zmniejszenie pustych przestrzeni pomiędzy ziarnami, wzrost ciśnienia i w efekcie wypieranie z niego wody. (rys.4)

etap IV Wraz z wodą usuwane są stymulatory korozji- sole- niewykorzystane przy rozbudowie ziaren muru. Proces ten, postępując w głąb muru powoduje wypychanie wody na zewnątrz. (rys.5)

Faza II W tej fazie następuje nadtrawienie nowopowstałych i zregenerowanych ziaren na ich styku. Ma to na celu samoistne usunięcie ewentualnych zastoin wodnych z głębi muru i wstępne spowolnienie przebiegu reakcji. (rys.6)

Faza III Ma na celu dalsze obniżenie prędkości reakcji i ustabilizowanie jej na bezpiecznym poziomie. Zachodzi dalszy, bardzo powolny rozrost ziaren, połączony z efektem przekształcania kapilar w naczynia włosowate. Jak widać środek do transportu wykorzystuje mechanizm kapilar i różnicę ciśnień powstałą wskutek regeneracji – rekrystalizacji – ziaren.

Dzięki zastosowaniu środka HERMON® mur oddycha, następuje wypchnięcie nadmiarów soli z nadmiarami wody na zewnątrz muru – natomiast sole w głębszych partiach muru zostają zamienione w sole nierozpuszczalne, dzięki czemu mur nie absorbuje wody z powietrza.

W związku z tym praktycznie nie ma warunków do rozwoju grzybów i pleśni, wyraźnie poprawia się mikroklimat w pomieszczeniach. (rys.7)

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO STOSOWAĆ TECHNOLOGIĘ HERMON®

Zapach stęchlizny znika po 2 max. 10 dniach

Na skutek działania Hermona® giną grzyby, pleśnie i inne żywe organizmy również w głębszych warstwach muru

Mur oddaje nadmiar wilgoci a wraz z nią sole

Dzięki uzyskaniu hydrofobowości mur wilgoć szybciej oddaje niż przyjmuje.

Konsekwencją działania Hermona™ jest usunięcie przyczyn i skutków.

Technologia HERMON™ rozwiązuje cztery problemy jednocześnie:

1.odgrzybia, 2.osusza, 3.odsala, 4.hydrofobizuje

Uwagi.

Warunkiem poprawnego przeprowadzenia prac jest wstępne odcięcie dopływu wody [ jeżeli zachodzi taka potrzeba – naprawa instalacji wod. – kan., rynien, założenie drenażu, czasowe obniżenie lustra wody, itp.]. Jeżeli nie nastąpi odcięcie dopływu wody, HERMON ™ będzie w sposób ciągły przepompowywał wodę przez mur.

Nie należy dopuszczać do zamoknięcia obrabianych powierzchni podczas ich obróbki, oraz przez 72 godziny po skończeniu procesu.. Czas obróbki na powierzchni muru wynosi od 4 do 21 dni w zależności od stopnia zawilgocenia muru, jego grubości i zewnętrznych warunków (temperatura, ciśnienie, wilgotność), w przeciętnych warunkach 4 do 8 dni. Prace prowadzić w temperaturze powyżej 5ºC.

HERMON™ mineralizuje grzyby i pleśnie wraz z zarodnikami. Przy zachowaniu przewidzianej przez producenta technologii prac, praktycznie nie zachodzi możliwość (w przeciwieństwie do innych środków) “odradzania się” pleśni i grzybów. Warunkiem jest sprawnie działająca wentylacja pomieszczeń.

OPINIE INWESTORÓW ORAZ KONSERWATORÓW O HERMONIE™

Zastosowanie systemu HERMON® do odsolenia, osuszania i zabezpieczania murów przed skutkami zawilgocenia i korozji.

Próbę wykonano w dniach 14 – 19. października 2003r. w trzech miejscach na murach różnych części zamku w Janowcu. W budynku północnym, w piwnicy i w korytarzu tychże piwnicach oraz na fragmencie muru zewnętrznego baszty południowo wschodniej. Trzy próby wykonano uwzględniając reprezentatywność badań. Ściany, na których dokonano próby to: 1.ściana z cegły otynkowanej [przy stopniach schodów], 2. z kamienia otynkowanego [korytarz w piwnicy] i ttthikik3. ściana z kamienia [fragment baszty]….. Preparat HERMON® I nanoszono na powierzchnię murów metodą natryskiwania. Już w trakcie nanoszenia ,widoczna była reakcja zachodząca na powierzchni muru-spienianie się preparatu HERMON® w kontakcie z tynkiem, kamieniem i zaprawą. Znikły różnokolorowe, ciemniejsze przebarwienia związane z wcześniejszą działalnością mikroflory i mikrofauny [grzyby, pleśnie, porosty, glony]. Preparat zachowywał się podobnie jak woda. Po chwilowym przyciemnieniu powierzchni, preparat wysychając i penetrując w głąb muru, pozostawiał powierzchnię jaśniejszą i czystszą. Nie zaobserwowano żadnych przebarwień, wykwitów czy zmian w granicy prób. Wraz z wypieraną wodą usunięte zostały także sole zawarte w murze sole. Wykwity soli usunięto, po wyschnięciu murów, zmiatając je szczotką średniej twardości. Po trzech dobach, partie murów poddane działaniu preparatu HERMON® – 1 były suche.Nastąpiło wyraźnie widoczne usunięcie wcześniejszych przebarwień. Jedynie zielone, bardzo silne wybarwienie ścian przez glony, pozostawiło śladowe przebarwienie. Zaobserwowano także wzmocnienie mechaniczne murów. Osypująca i pudrująca się powierzchnia kamienia zaimpregnowanego fragmentu stała się zwarta, twardsza i nie osypywała się. Próba zarysowania materiału, wykonana przy użyciu noża, udowodniła, że powierzchnia była twarda i wzmocniona. Próba zwilżenia muru czystą wodą, wykazała, że zhydrofobizowana powierzchnia nie wchłania wody. Wstępna ocena prób pozwala przypuszczać, że wzmocnieniu uległa także wewnętrzna struktura materiałów użytych do badań. Dotychczasowe wyniki, potwierdzają założenia i efekty badań producenta preparatu HERMON®. Zarówno łatwość nanoszenia preparatu na obiekt jak i fakt, że wodorozpuszczalny preparat łatwo wnika w porowate materiały budowlane [w których jest zawarta duża ilość wody ] pozwala na pozytywną ocenę stosowania preparatu do osuszania i zabezpieczania przed ponownym zawilgoceniem. Można jednak już teraz potwierdzić , opiniowaną przez innych, skuteczność działania preparatu HERMON®.

mgr Piotr Mikołajczak – Rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady

Konserwatorów Dzieł Sztuki

TB- Inwest Gdańsk

Prosta i bardzo skuteczna technologia osuszania murów oraz wykonywana przez solidnego wykonawcę firmę HERTIMA™.

Urząd Miejski w Toruniu

Technologia jak i wykonawca, firma HERTIMA™ godne polecenia.

Firma Fasterm Głogowo

Technologia HERMON™ oszczędza czas i pozwala skrócić pracochłonne czynności przy tradycyjnych metodach osuszania.

Inne opinie w referencjach na stronie internetowej.

OPRACOWAŁ – Bolesław Sądowski

Cechy technologii:

 • osusza
 • odsala   
 • odgrzybia
 • hydrofobizuje
 • zastępuje izolację poziomą i pionową budynku
 • wzmacnia i zespala konstrukcję murów i posadzek
 • mineralizuje mikroflorę i mikrofaunę zawartą w konstrukcji muru
 • pasywuje zbrojenie wewnątrz muru

Właściwości technologii:

 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń
 • prace wykonywane są bez mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru i posadzki i stropy
 • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi HK/B/1667/01/2010
 • brak agresywnego oddziaływania na środowisko HK/ B/1667/01/2010
 • prace mogą być wykonywane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku
 • spełnia wymogi prawa europejskiego Dyrektywa Budowlana (UE) 305/2011                         z dnia 09.03.2011r; (CPR 305/2011).

 

systemhermon

LICENCJONOWANY I AUTORYZOWANY WYKONAWCA SYSTEMU‭ – ‬HERMON‭®‬

tel. 784 357 221

POCZTA: hertima1949@gmail.com

www.hertima.pl